Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Homojen Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Homojen : Türdeş. Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Homojen Tanım 1
aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak tanımlanır.

Homojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve heterojen teriminin zıt anlamlısıdır.

Homojen Tanım 2
Orjinali "homogeneous" olan bu kelime, bir sıfat olup; tek tip, heryeri bir veya aynı, içerisinde farklılıklar taşımayan anlamlarına gelir. Heterojen kelimesinin karşıtıdır. Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan kimyasal karışımlara da Homojen Karışım adı verilmektedir (örneğin: çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları, v.b.). Bu tür homojen karışımlarda karışan madde çeşitleri gözle ayırt edilemezler. Homojene :tuzlu su,alkollü su,çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz ve soluduğumuz hava da birer örnektir.Şunu kısaca anlatmak gerekirse "Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan."olarak tanımlarız.

Homojen Tanım 3
homojen Fr. homogène
sf. 1. Bağdaşık. 2. mat. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).
Güncel Türkçe Sözlük

homojen Fr.homogène
1. Bağdaşık:§ “Çünkü bizde gençlik diye bir homojen yığının varlığına...” -Peyami Safa, Eğitim, Gençlik, Üniversite, 203. § “Homojenlikten, bu tür bütünlükten uzak bir âlem” -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 30. 2. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

homojen İng. homogenous
(Yun. homos: aynı; genos: ırk) Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.
BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

homojen
bk. bağdaşık
BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

homojen İng. homogeneous, homogene
Tamamının aynı yapıda olma, yeksenak olma hali, heterojenin zıttı.
BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

homojen İng. homogenous
Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan.
BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

homojen İng. homogenous
Bağdaşık.
BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri SözlüğüHomojen Resimleri

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Homojen Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  HOMOJEN KARIŞIMLAR POWERPOINT PPTX SLAYT SUNUM

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HOMOJEN KARIŞIMLAR

  2. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dagılmışsa bu tür karışımlara HOMOJEN KARIŞIM denir. Homojen karışımlara genel olarak çözelti denir

  3. Sayfa
  ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİGaz,sıvı veya katı olabilir.Yapısında en az iki tür madde vardır.Homojen yapıya sahiptir ve saf değildir.Bileşenleri arasında belli bir oran yokturÇözelti kütlesi, çözücü ve çözünenin kütleleri toplamına eşittir.Katı-sıvı çözeltilerinde çözeltinin hacmi genelde sıvının hacmine esşittir.Sıvı-sıvı çözeltilerde çözeltinin hacmi , sıvıların hacimleri toplamından küçüktür.

  4. Sayfa
  Belirli erime ve kaynama noktaları yoktur.Bileşenlerin kimysal özellikleri değişmesz.Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilir.

  5. Sayfa
  ÇÖZÜNME OLAYI Bir madenin başka bir maddeyi çözebilmesi için her iki maddenin moleküller arası çekim kuvvetinin yakın olması gerekir. Polar çözücüler polar yapılı maddeleri çözerken, apolar çözücüler de apolar yapılı maddeleri çözer. Ch4, CO2, I2, CCI4, C2H6 gibi maddeler apolardır ve birbirinde çözünür. Arasındaki etkilesşim london kuvvetidir H2O, CH3CI, HF, H2S polardır. Bu tür maddeler dipol-dipol etkilesşimi oluşturarakbirbirinde çözülür. Bazılarında hidrojen bağları da görülebilir.

  6. Sayfa
  HİTRATLAŞMA Çözünen iyonların su molekülleri ile çevrilmesi sonucunda oluşan çözünmeye HİDRATLAŞMA denir.

  7. Sayfa
  SOLVATASYON Çözünme sırasında su yerine başka bir çözücü kullanılırsa hidratlaşma yerine SOLVATASYON olur.

  8. Sayfa
  ÇÖZÜNME ENTALPİSİ Çözünme sırasında üç temel etkileşim gözlemlenir. Çözücü- çözücü etkileşimiÇözünen-çözünen etkileşimiÇözücü-çözünen etkileşimi Çözünme sırasında ısı alışverişi gözlenebilir. 1 mol maddenin çözünme esnasında ortamla gerçekleştirdiği ısı alışverişine çözünme entalpisi denir. Çözünme entalpisi bu üç etkileşimin ısıları toplamına eşittir. Kendiliğinden olan çözünmelerde enerji toplamları negatiftir.(iyonik katıların suda çözünmesi)

  9. Sayfa
  Eğer çözücü-çözünen bağı oluşurkenaçığa çıkan enerji, çözücü ve çözüneni ayırmak için kullanılan enerjiden büyükse çözünme ekzotermiktir. Ekzotermik çözünme kendiliğinden gerçekleşir. Açığa çıkan enerji harcanandan az ise çözünme endotermiktir. Bir iyonik kristalin iyonlardan oluşması sırasında açığa çıkan enerjiye kristal enerjisi denir. Kristalin hidratasyon sırasında açığa çıkardığı enerjiye hidratlaşma entalpisi denir. Hidratlaşma enerjisinin büyüklüğü iyonik kristalde iyonları ayırmak için gereken enerjiden büyükse iyonik katı sıvıda çözünür.

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ Derişim, belirli miktar çözücüde ya da çözeltide bulunan çözünen miktarının bir ölçüsüdür. Bir başka çözeltiye göre aynı miktar çözücüde çözünen madde miktarı fazla olan özeltiye derişik çözelti, az olana ise seyreltik çözelti denir.

  12. Sayfa
  A) KÜTLECE % DERİŞİM 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden değerine kütlece yüzde derişimi denir. Kütlece yüzde derişiminin değişmesi: Çözünen miktarı veya su miktarı değiştirilerek Çözeltide bir miktar daha aynı maddeden çözüldüğünde kütlece yüzde derişim artar.

  13. Sayfa
  B) HACİMCE YÜZDE DERİŞİM Hacimce yüzde derişim, bir çözeltideki çözünen sıvı hacminin çözeltinin toplam hacmine oranının 100 ile çarpılması sonucu bulunur.

  14. Sayfa
  C) MİLYONDA BİR KISIM (ppm) VE MİLYARDA BİR KISIM (ppb)Herhangi bir karışımdaki toplam madde miktarının milyonda bir birimlik kısmına 1 ppm denir. ppm - (g çözünen/g çözelti)× on üzeri altıHerhangi bir karışımdaki toplam madde miktarının milyarda bir birimlik kısmına 1 ppb denir. ppb - g çözünen/g çözelti)× on üzeri dokuz

  15. Sayfa
  ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI ÖZELLİKLERİ Bir çözeltide çözünen taneciklerin derişimlerine bağlı özelliklere koligatif özellikler denir. DONMA NOKTASININ DÜŞMESİ Katı- sıvı çözeltiler, saf çözücülerden daha düşük sıcaklıklarda donmaya başlar. Ayrıca, çözeltinin donma sırasında sıcaklık, doymuş çözelti oluncaya kadar sürekli düser. KAYNAMA NOKTASININ YÜKSELMESİ Bir çözeltinin kaynama noktası, buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır.

  16. Sayfa
  Kaynama esnasında suyu veya çözeltiyi oluştıram çözücü taneciklerinin tamamı buharlaşmaya çalışır. Uçucu olmayan bileşen, çözeltinin buhar basıncını düşürdüğünden çözelti; saf çözücünün kaynama noktasına geldiğinde kaynamaz. Çözeltinin kaynama sıcaklığı saf çözücüden daha yüksek olur. Kaynama noktası çözeltinin derişimi ile orantılı olarak artar. Çözeltilkerin belirli bir kaynama noktaları yoktur. Kaynama süresince sıcaklıkları sürekli artar. Bu artış çözeltide çözünenin çökmeye başlamasına yani çözeltinin doymuş olmasına kadar devam eder.

  17. Sayfa


  18. Sayfa
  C) OZMOTİK BASINÇ Suyun yarı geçirgen zar aracılığı ile derişiminin düşük olduğu ortamdan, yüksek olduğu ortama geçişine ozmos denir.

  19. Sayfa
  Osmozda, derişimi yüksek olan ortam derişimi düşük olan ortamdaki çözücüye bir emme kuvveti uygular. Bu kuvvete ozmotik basınç denir. Çok yoğun ortamın derişimi ne kadar fazla ise ozmotik basınç o kadar fazla olur. Ozmos olayı sonucunda çok yoğun ortamda sıvı seviyesi h kadar yükselir. İşte bu yükselen sıvıvnın kabın çeperine uyguladığı basınca hidrostatik basınç denir.

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Homojen ve Heterojen Karışımlar slayt sunum pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KARIŞIMLARstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  2. Sayfa
  Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.KARIŞIMLAR NEDİRstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  1- Karışımlar, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.2- Karışımı oluşturan maddeler kendi (kimyasal) özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.3- Karışımlar sonucu yeni madde oluşmaz.4- Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleşebilirler.5- Karışımlar en az iki farklı maddeden (atomdan yani elementten veya bileşikten) oluşurlar. 6- Karışımlar fiziksel değişme sonucu oluşup fiziksel yollarla (eleme, süzme, dinlendirme gibi) ayrılırlar.7- Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler.8- Karışımlar saf madde değillerdir.9- Karışımlar formüllerle gösterilmezler. (Saf madde olmadıkları için).10- Karışımların öz kütleleri sabit değildir.11- Karışımların erime, kaynama, donma, yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir…Karışımların Özellikleri style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır…1- Homojen karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır.2- Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır Karışım Çeşitleristyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışlardır. Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde Homojen Karışımlar (Çözeltiler)style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
   1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.Homojen Karışımların Özellikleristyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
   A- Katı-Katı çözeltiler:  Alaşımlar =metal+metal B- Sıvı çözeltiler: Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu  C- Gaz çözeltiler:  Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz... style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz.  Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su) Süt, ayran, toprak, beton, sis….Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): style.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
    1- Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar. Heterojen Karışımların Özellikleri:style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
   A- Süspansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş Türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan. Heterojen karışım çeşitleri style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  12. Sayfa
   B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt…ppt_xppt_ystyle.visibility

  13. Sayfa
   C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler… style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  14. Sayfa
  Tanecik yapılarıppt_xppt_ystyle.visibility

  15. Sayfa
  AYŞE BAYRAKTARBETÜL DAŞKINERHAZIRLAYANLARppt_xppt_ystyle.visibility

Homojen Videoları

 • 4
  2 ay önce

  Homojen ve Heterojen Karışımlar Kütlece yüzde ve ppm derişimlerinin tanıtılması.

 • 2
  2 ay önce

  Karışımlar - Homojen Karışımlar -1

 • 1
  2 ay önce

  Karışımlar - Homojen Karışımlar -2 (Çözünürlük)

Homojen Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Homojen Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Homojen Nedir?
  Bağdaşık, mütecanis


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)